× Úvod O Nás Ponúkame Kontakt Obchodné podmienky Fotogaléria
Cesta na Hohenau ,908 71 Moravský Svätý Ján
+421 (0)949 636 264 Potrebujete poradit? Zavolajte
Cesta na Hohenau ,908 71
- Moravský Svätý Ján
+421 (0)949 636 264 Potrebujete poradit? Zavolajte
Obchodné podmienky
a ochrana osobných údajov

Podmienky dodania
Dodanie avizujeme telefonicky pri potvrdení objednávky. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodacia lehota je max. do 14 dní odo dňa prijatia zálohy na účet alebo k rukám predávajúceho. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť adresu doručenia mobilné telefónne číslo, aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Objednávka sa realizuje prostredníctvom emailu, telefonicky alebo osobným kontaktom na pobočke. Kupujúci musí podať presné informácie ohľadom požadovaného produktu pre predávajúceho. Predávajúci neskôr na základe týchto informácii podá zákazníkovi cenovú ponuku ihneď alebo odošle emailom cenovú ponuku, ktorú ak kupujúci vyhodnotí ako výhodnú môže potvrdiť spätným emailom v tvare: Potvrdzujem cenovú ponuku.

Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorej cena bude predstavovať cca 50% s celkovej sumy objednávaného tovaru a prepošle ju na email kupujúcemu. Predávajúci bude akceptovať objednávku ako záväznú zo strany kupujúceho po pripísaní určenej sumy zo zálohovej faktúry na účet predávajúceho a od tohto dňa sa počíta aj doba dodania objednávaného tovaru. Ako príjmový doklad o zaplatení zálohovej faktúry pre kupujúceho bude slúžiť bankový doklad o prevode danej čiastky na účet predávajúceho s variabilným symbolom ktorý bude zálohová faktúra obsahovať. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto podľa ústnej dohody. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, podľa druhu tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť rozdiel celkovej faktúrovanej ceny a zálohovej faktúry podľa záväznej objednávky, ktorá bola potvrdená potvrdzovacím emailom predávajúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar podpísať dodací list, zaplatiť doplatok faktúry. V prípade neuhradenia doplatku k zálohovej faktúre pred dovozom materiálu, alebo po vypršaní 2 hodinovej lehoty tzv. stojného Vám tento tovar nebude vyložený a bude spätne prepravený k predávajúcemu. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu spiatočnej dopravy od kupujúceho vo výške 0,50€/km od miesta určeného zloženia do mesta Malacky a budú zamietnuté akékoľvek výhrady zo strany kupujúceho. Pri opakovanom pokuse o náharadnú prepravu znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci. V prípade ak kontaktovaná osoba, alebo ním poverená 3 osoba nebude na vopred dohodnutom mieste v správnom čase tak po uplynutí doby 30 minút Vám bude účtované stojné a to 5€ za každých aj začatých 15 minút.

Kupujúci je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť pri vykladaní tovaru čo znamená: min. 2 osoby fyzicky zdatné na vykládku materiálu, vhodné miesto na zloženie materiálu, vhodný príjazd a výjazd motorového vozidla triedy C (väčšinou je to auto s HDS) pri krytine nad 100m2, do 100m2 krytiny ide o vozidlo triedy B s 4,5m vozíkom, alebo 7m valníkom bez HDS, ktorým bude tovar doručený.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci v prvom určenom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar v dohodnutom množstve, predávajúci má právo voči kupujúcemu na vyúčtovanie skladného vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý aj začatých 14 dní. V prípade, že k dodaniu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého určeného termínu dodania z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej kúpnej ceny a ak kúpna cena nebola zaplatená vo výške 75 % kúpnej ceny objednaného tovaru a predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a následne tovar ponúknuť tretej osobe alebo tovar zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu so zmluvnou pokutou ako aj s nárokom na náhradu škody. Prostriedky získané za šrotovanie je predávajúci oprávnený použiť na úhradu nákladov spojených so skladovaním a odvozom tovaru na šrotovisko.

Ak sa preprava tovaru uskutočňuje vozidlom kupujúceho alebo vozidlom, ktoré kupujúci obstará, kupujúci je povinný zabezpečiť vozidlo na tento účel vhodné. Vhodným vozidlom sa pritom rozumie vozidlo, na ktoré je možné tovar naložiť z boku a ktorého rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaného tovaru tak, aby bola pri preprave tovaru minimalizovaná pravdepodobnosť jeho poškodenia. V prípade takejto prepravy tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú pri preprave a vykládke tovaru.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád.


  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v obchodnom styku s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
  7. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
  8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.